Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. ГідравлікаЛевицький, Лещій — Гідравліка

ЗМІСТ

Розділ 1. ВСТУП ДО ГІДРАВЛІКИ

1.1. Предмет механіки рідких середовищ
1.2. Короткі історичні відомості
1.3. Об’єкт вивчення, фізична будова рідин і газів Гіпотеза суцільності
1.4. Основні фізичні властивості рідин і газів
1.4.1. Питома маса і питома вага
1.4.2. Стисливість і пружність рідин та газів
1.4.3. Міцність на розрив.
1.4 4. В’язкість
1.5. Неньютонівські рідини. Розчинність газів у рідинах. Кипіння. Кавітація.
1.7. Поняття про нев’язку рідину. Запитання для самоперевірки та задачі

Розділ 2 ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ РІДИН І ГАЗІВ

2.1. Предмет кінематики
2.2. Способи вивчення руху рідин
.2.3. Види руху рідин.
2.4. Загальний характер руху і деформації рідких частинок
2.5. Лінії та трубки течії. Струминна модель руху
2.6. Гідравлічні характеристики потоку рідини
2.7. Рівняння нерозривності в різних формах.
2.7.1 Рівняння нерозривності руху рідини в диференціальній формі.
2.7.2. Рівняння нерозривності стаціонарного руху рідини в гідравлічній формі.
2.8. Вихровий рух.
2.8.1. Загальні відомості.
2.8.2. Поняття про циркуляцію швидкості. Зв’язок циркуляції з компонентами вихору
2.8.3. Кінематичні особливості вихорів
2.9. Без вихровий (потенціальний) рух.
2.9.1. Потенціал швидкості. Метод суперпозиції
2.9.2. Функція течії. її фізичний зміст
2.9.3. Зв’язок між потенціалом швидкості та функцією течії
2.9.4. Характеристична функція течії .

Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНИ, РІВНЯННЯ СТАТИКИ і ДИНАМІКИ РІДИН ТА ГАЗІВ

3.1. Сили, що діють у рідинах. Напружений стан рідкого середовища
3.2. Зв’язок між нормальними і дотичними напруженнями в рідині
3.3. Рівняння руху в напруженнях
3.4. Узагальнений закон Ньютона. Рівняння руху в’язкої рідини
3.4.1. Зв’язок між напруженнями і швидкістю деформації
3.4.2. Рівняння руху в’язкої рідини (рівняння Нав’є—Стокса)
3.5. Абсолютний і відносний спокій рідких середовищ .
3.5.1. Рівняння Ейлера та їх інтеграли……
3.5.2. Основне рівняння рівноваги рідини під дією сил ваги
3.5.3. Геометричне і фізичне тлумачення основного рівняння гідростатики
3.5.4. Епюри гідростатичного тиску
3.5.5. Визначення сили тиску на плоскі стінки і дно посудини. Центр тиску
3.5.6. Визначення сили тиску на криволінійні поверхні .
3.5.7. Відносна рівновага рідин……..
3.5.8. Закон Архімеда та елементи теорії плавучості й остійності
3.6. Диференціальні рівняння руху нев’язкої рідини та їх інтеграли
3.7. Рівняння Бернуллі для елементарної струминки не в’язкої рідини
3.8. Загальна інтегральна форма рівнянь кількості руху і моменту кількості руху
3.9. Загальне рівняння енергії. Дисипація і перенос енергії
3.10. Турбулентність та її основні статистичні характеристики. Рівняння Рейкольдса. Основні гіпотези про турбулентні напруження
3.10.1. Миттєва місцева швидкість. Явище пульсації миттєвої місцевої швидкості
3.10.2. Осереднена швидкість і швидкість пульсації. Пульсація тисків. Осереднений потік
3.10.3. Дотичні напруження в турбулентному потоці. Рівняння Рейнольдса
3.10.4. Основні гіпотези про турбулентні напруження .
3.11. Подібність гідромеханічних процесів
3.11.1. Загальні положення. Поняття про механічну подібність
3.11.2. Основні критерії подібності
3.11.3. Поняття про метод розмірностей, д-теорема та її застосування

Розділ 4. ОДНОВИМІРНІ ПОТОКИ РІДИН І ГАЗІВ

4.1. Одновимірна модель і зведення до неї ллавно-змінних течій. Узагальнення рівняння Бернуллі
4.1.1. Паралельно-струминний і плавно-змінний рухи як одновимірні потоки
4.1.2. Узагальнення рівняння Бернуллі на потік в’язкої рідини і газу
4.2. Гідравлічні опори, їх фізична природа
4.2.1. Загальні відомості про втрати напору
4.2.2. Режими руху рідини. Досліди Рейнольдса
4.2.3. Основне рівняння стаціонарного рівномірного руху рідини
4.3. Опори по довжині при ламінарному і турбулентному режимах
4.3.1. Ламінарний рух рідини
4.3.2. Початкова ділянка ламінарного потоку
4.3.3. Ламінарний рівномірний рух в’язкої нестисливої рідини в плоских щілинах
4.4. Турбулентний рух у трубах
4.4.1. Турбулентне перемішування. Вплив поверхні стінок трубопроводу на потік
4.4.2. Товщина в’язкого прошарку. Гідравлічно гладкі та шорсткі труби…….. .
4.4.3. Розподіл осереднених швидкостей по живому перерізу в круглоциліндричнік трубі
4.4.4. Гідравлічний коефіцієнт тертя при турбулентному режимі
4.4.5. Деякі формули практичного вжитку
4.5. Місцеві гідравлічні опори
4.5.1. Причини виникнення втрат енергії в місцевих гідравлічних опорах
4.5.2. Втрати енергії при раптовому розширенні та звуженні потоки
4.5.3. Втрати енергії в дифузорах І конфузоpax
4.5.4. Втрати енергії в поворотах труб
4.5.5. Розрахунок місцевих втрат енергії з використанням дослідних даних
4.6. Витікання рідини через отвори і насадки.
4.6.1. Загальні відомості. Типи стиснення струменя
4.6.2. Витікання рідини через малий отвір у тонкій стінці в атмосферу при постійному напорі
4.6.3. Дослідні дані про коефіцієнти е, <р, х і ?о при витіканні в атмосферу через малин отвір
4.6.4. Витікання рідини через малий отвір при постійному напорі під рівень
4.6.5. Витікання рідини через великі отвори в атмосферу
4.6.6. Витікання рідини через короткі трубки. Поняття про насадки
4.6.7. Типи насадок. Витікання рідини через насадки при постійному напорі
4.6.8. Витікання рідини через отвори і насадки при змінному напорі
4.6.9. Вільні струмені
4.6.10. Силова взаємодія струменя І твердої перешкоди
4.7. Розрахунок трубопровідних систем
4.7.1. Загальні відомості
4.7.2. Розрахунок простих коротких трубопроводів
4.7.3. Прості короткі трубопроводи, які працюють при тиску, меншому за атмосферний
4.7.4. Розрахунок довгих трубопроводів при послідовному і паралельному сполученні труб
4.7.5. Трубопроводи з безперервною рівномірною роздачею рідини по шляху
4.7.6. Гідравлічний розрахунок розгалужених (тупикових) мереж
4.7.7. Принцип розрахунку кільцевих трубопроводів
4.7.8. Поняття про графоаналітичні методи розрахунку трубопроводів
4.7.9. Основи розрахунку газопроводів при малих і великих перепадах тиску
4.8. Одновимірний нестаціонарний рух. Гідравлічний удар у трубах.
4.8.1. Основне рівняння руху. Інерційний напір .
4.8.2. Гідравлічний удар у трубах

Розділ 5. РІВНОМІРНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ РУХ У ВІДКРИТИХ РУСЛАХ  І БЕЗНАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДАХ

5.1. Загальні відомості
5 2. Нормальна глибина потоку. Гідравлічні елементи живого
перерізу потоку
5.3 Гідравлічно найвигідніший переріз каналів
5.4. Основні типи задач при розрахунку відкритих русел
5 5. Рівномірний стаціонарний рух у безнапірних трубопроводах

Скачать—Левицький, Лещій — Гідравліка>> 

Зеркало—Левицький, Лещій -Гідравліка>>