3

УДК 681.3 + 621

С.В.БОРОВОК, студ. 6-го курсу, М.О.КРИВЦОВ, студ. 5-го курсу; О.В.ШОМАН, доц., канд. техн. наук

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАСОБАМИ SOLIDWORKS ТА FLOWORKS

Конструкторська розробка теплообмінних апаратів потребує розв’язання задач різного ступеня складності. Ці задачі виникають під час проектування апаратів та їх теплотехнічних розрахунків. Як правило, точний розв’язок таких задач забезпечують аналітичні методи. Але навіть за аналітичними формулами можна одержати результат з похибкою майже 10 %. Це обумовлено тим, що до формул тепломасообміну входять поправкові коефіцієнти, які знижують точність розрахунків. Тому часто у розробника виникає необхідність замінити аналітичні методи іншими, такими, шо забезпечують достатній ступінь точності та одночасно наочне уявлення конструкції елементів теплообмінного обладнання. Такі можливості реалізуються за умови використання чисельних методів, а також систем автоматизованого проектування (САПР)...